Tìm thấy 4 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Bài giảng phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ

Tác giả: Nguyễn, Bắc Hùng; Trần, Thiết Sơn; Đỗ, Duy Tính; Nguyễn, Roãn Tuất.

Ấn bản: In lần thứ 2 có sửa chữa và bổ sungKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học , 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (10). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.95 NG534H.

2. Phương pháp giãn da trong phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ

Tác giả: Trần, Thiết Sơn; Nguyễn, Bắc Hùng; Trịnh, Bình.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: TP. HCM Y học, 2020Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (10). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 617 - P.

3. Ghép da trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ

Tác giả: Trần, Thiết Sơn; Trần, Bắc Hùng; Nguyễn, Vũ Hoàng; Nguyễn, Đình Minh.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội Y học 2020Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (10). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.47 TR105S.

4. Atlas phương pháp giãn da trong phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ

Tác giả: Trần, Thiết Sơn; Sekido, Mitsuru; Oguz, Acarturk Tahsin; Nguyễn Bắc Hùng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội Y học 2019Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (3). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.95 TR105S.