Ảnh bìa của Bài giảng phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Nguyễn, Bắc Hùng