Ảnh bìa của Chữa răng và nội nha Trịnh, Thị Thái Hà