Tạ, Thành Văn

Hoá sinh lâm sàng Sách đào tạo đại học y Tạ Thành Văn, Nguyễn Thị Hà, Đặng Thị Ngọc Dung - Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ sung - Hà Nội : Y học , 2015 - 283 tr. : bảng, hình vẽ ; 27cm

Trường Đại học Y Hà Nội

Tìm hiểu các chất xúc tác sinh vật học, cấu tạo-chuyển hoá các chất. Sinh hoá cơ quan và các dịch, một số bệnh học liên quan. Hướng dẫn các cách lấy nước tiểu, máu và các dịch khác

91000 đ.

Giáo trình Hoá sinh Lâm sàng

612.015 / T100V