Nguyễn, Bắc Hùng

Bài giảng phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Nguyễn Bắc Hùng, Trần Thiết Sơn, Đỗ Duy Tính - In lần thứ 2 có sửa chữa và bổ sung - Hà Nội : Y học , 2017 - 291 tr. , 24cm.

Đại cương phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, bệnh lý của da, tạo hình vùng đầu mặt cổ, tạo hình vùng thân và chi thể, vi phẫu thuật,..

88000 đ.

Phẫu thuật tạo hình Phẫu thuật thẩm mỹ Bài giảng

617.95 / NG534H